Quantu patiu nostru Signore a Cutrofiano

Il 17 marzo, alle 19, si terrà l'annuale rassegna dei Canti di passione "Quantu patiu nostru Signore", presso la Chiesa di San Giuseppe di Cutrofiano (LE)
Tra i gruppi partecipanti si segnalano i Cardisanti.